تاييديه شرکت دانيلی
تاييديه شرکت دانيلی
تقديرنامه شرکت سهامی ذوب آهن
تقديرنامه شرکت سهامی ذوب آهن
تقديرنامه شرکت لوله‌سازی اهواز
تقديرنامه شرکت لوله‌سازی اهواز
تقديرنامه مجتمع فولاد مبارکه
تقديرنامه مجتمع فولاد مبارکه
کارت کارفرمايی
کارت کارفرمايی
گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2000
گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2000
گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2008
گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2008
گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2015
گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2015
کارت عضويت صنايع سنگين
کارت عضويت صنايع سنگين
کارت عضويت صنايع سنگين
کارت عضويت صنايع سنگين
هماش تجلیل از شرکای تجاری ذوب آهن اصفهان
هماش تجلیل از شرکای تجاری ذوب آهن اصفهان