departman

دپارتمان مهندسی تولید

 ماموریت این واحد، تامین احتیاجات فنی سفارشات و ترجمه الزامات مشتری برای استفاده در واحدها و عملیات مربوطه می‌باشد. برخی از این فعالیت‌ها عبارتند از :

settings gears همکاری در انجام برآورد قیمت

settings gears تدوین دستورالعمل‌های تولید و ابلاغ به واحدهای مربوطه

settings gears ترسیم نقشه‌های موردنیاز در قسمت نقشه‌كشی و آرشیو فنی

settings gears دریافت و بایگانی كلیه اسناد فنی قراردادها مطابق با اصول بایگانی مدارك

settings gears توزیع نقشه‌ها و مدارك فنی سفارش مطابق با الزامات كنترل مدارک و داده‌ها

settings gears تعیین تكلیف مواد و محصولات نامنطبقِ شناسایی شده با هماهنگی مدیریت ارشد

settings gears شركت در جلسات مدیران، تحلیل شكایات، ‌بازنگری مدیریت و سایر جلسات مرتبط

settings gears تدوین و بروزآوری طرح‌های كیفیت مربوط به مواد، محصولات و فرآیندهای مربوطه

settings gears همكاری مستمر با كلیه همكاران جهت پیشبرد اهداف شركت در قالب سیستم كیفیت

settings gears حصول اطمینان از توزیع بموقع مدارک و مستندات فنی سفارشات برای واحدهای مربوطه

settings gears انجام برآورد مواد اولیه و قطعات استاندارد مورد نیاز سفارش و اعلام به واحد تأمین مواد و خدمات

settings gears بررسی و مطالعه كامل نقشه‌ها، دفترچه‌های فنی، استانداردها و سایر مدارك سفارش جهت طرح ریزی

settings gears بررسی و بازنگری الزامات موردنیاز سفارشات و امكان‌سنجی فنی آنها و رفع كلیه ابهامات موجود در سفارش

settings gears همكاری با واحدهای بازرگانی، تامین مواد و خدمات، تولید، مالی و مدیریت بمنظور حصول اطمینان از برآورده نمودن الزامات مشتریان

تماس با مهندسی تولید

تلفن(های) تماس:
  031-95011588 
  09131641588   محمدی      داخلی 18
  09137375318   براتی       داخلی 14
  آدرس ایمیل:
آقای سعید براتیبازرگانی
آقای جواد محمدیبازرگانی